Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Silvadrones Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.1.2021. Viimeisin muutos 28.10.2021.

1. Rekisterinpitäjän tiedot

Silvadrones Oy (3158768-4)
Reijolantie 1 H 4
80330 Joensuu
www.silvadrones.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tomi Karjalainen
tomi.karjalainen@silvadrones.fi
050 5522 496

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään ainoastaan asiakkaan suostumuksella.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Silvadrones Oy kerää tietoja metsänomistajista ja heidän omistamiensa metsäkiinteistöjen kuviotiedoista. Myös metsänomistajan yhteystietoja tallennetaan. Nämä tiedot kerätään mahdollisimman sujuvan palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi. Tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää myös asiakastyytyväisyyttä kartoittaessa.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri tulee sisältämään seuraavat tiedot: Henkilön tai yrityksen nimi, Y-tunnus (jos yritys), sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot ja mahdollisia laskutustietoja. Lisäksi metsätilan kiinteistötunnus sekä mahdollisesti myös tietoja asiakkaan metsätilan ominaisuuksista tallennetaan.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä voidaan käyttää palvelun loppuunsaattamiseksi tai asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamiseksi. Halutessaan asiakas voi poistattaa henkilötietonsa rekisteristä heti, kun hänen ja Silvadrones Oy:n välinen kanssakäyminen on saatettu päätökseen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään asiakkaan antamia tietoja Metsään.fi-palvelusta ja yrityksen kotisivuilla (www.silvadrones.fi) olevalla yhteydenottolomakkeella. Tarvittavia tietoja voidaan lisätä myös henkilön itse antaessa niitä sähköpostitse, puhelimitse tai kasvotusten yrityksen edustajalle. Tietoja voidaan siirtää myös muualta asiakkaan niin halutessa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Silvadrones Oy ei luovuta mitään henkilötietorekisterin tietoja yrityksen ulkopuolelle ilman asiakkaalta erikseen pyydettyä lupaa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity henkilö voi pyytää Silvadrones Oy:n luovuttamaan hänelle yhtiön hänestä tallentamat tiedot. Kirjallinen pyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai allekirjoitettuna rekisterin ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa. Omien henkilötietojen tarkistaminen on maksutonta enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröity henkilö voi myös vaatia tietojen muokkaamista tai poistamista. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä henkilöllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Hänellä on myös oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Nämä pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

11. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan äärimmäistä huolellisuutta. Tiedot tallennetaan ja säilytetään vain digitaalisessa muodossa siten, että ne ovat aina suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä monitahoisella tunnistautumisella. Tietoja kerätessä tai niitä luettaessa käytetään ainoastaan turvallisiksi tiedettyjä ja palomuurein suojattuja internet-yhteyksiä.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä Silvadrones Oy:n työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

12. Muutosloki

Alla on lueteltuna tähän rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen 13.1.2021 jälkeen tehdyt muokkaukset kronologisessa järjestyksessä.
1) 28.10.2021: Yhteyshenkilön puhelinnumero päivitettiin.